Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Helvoort Guitars
- Klant: de persoon die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Helvoort Guitars
- Overeenkomst: iedere afspraak, mondeling, digitaal of schriftelijk, tussen Helvoort Guitars en Klant
- Website: www.helvoortguitars.com

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder in ieder geval aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, tussen Helvoort Guitars en Klant, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en door beiden zijn bevestigd.
2. Als de Klant de opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen zonder commentaar aanvaardt, geldt dit als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden van Helvoort Guitars.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
5. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Helvoort Guitars is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt altijd met de Klant besproken.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Klant schriftelijk of digitaal is ingestemd met het ongewijzigde aanbod van Helvoort Guitars en het voldoen aan de daarbij door Helvoort Guitars gestelde voorwaarden. In geval van wijzigingen door de Klant in het aanbod van Helvoort Guitars komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Helvoort Guitars de wijziging schriftelijk of digitaal bevestigt.
2. Helvoort Guitars kan niet aan haar aanbod of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Helvoort Guitars onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze bij het aangaan van de overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Helvoort Guitars het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5. Helvoort Guitars kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of van andere feiten of factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Helvoort Guitars op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals volledige vooruitbetaling, te verbinden.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1. In de overeenkomst tussen Helvoort Guitars en de Klant wordt overeengekomen binnen welke termijn het product wordt geleverd, dan wel gerepareerd.
2. Indien Helvoort Guitars de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij Klant daarvan in kennis.
3. Helvoort Guitars is gerechtigd om, na overleg met de Klant, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
4. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover de Klant gelden voor eventuele derden die Helvoort Guitars inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 5 Prijzen en informatie

1. Alle op de website en in andere van Helvoort Guitars afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien de producten worden bezorgd, worden er verzendkosten gerekend. Deze kosten worden apart weergegeven, voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst.
3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Helvoort Guitars kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Helvoort Guitars afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

Artikel 6 Facturering en betaling

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst, stuurt Helvoort Guitars een factuur aan de Klant. 30% van het gefactureerde bedrag wordt door Klant binnen 14 dagen na factuurfactum op een door Helvoort Guitars aan te wijzen bankrekening voldaan. Het resterende bedrag voldoet de Klant binnen 14 dagen na levering van het product op de door Helvoort Guitars aan te wijzen bankrekening. Betaling in termijnen kan worden overeengekomen in de overeenkomst.
2. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is de Klant, nadat hij door Helvoort Guitars is gewezen op de te late betaling en Helvoort Guitars de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Helvoort Guitars gerechtigde de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-.
3. Indien een factuur van Helvoort Guitars niet, niet tijdig, of niet volledig door de Klant is voldaan, is Helvoort Guitars gerechtigd de diensten ten behoeve van de Klant op te schorten. Dit geldt eveneens voor andere opdrachten die op dat moment door Helvoort Guitars voor de Klant worden uitgevoerd.

Artikel 7 Herroepingsrecht

1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Helvoort Guitars binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door Helvoort Guitars tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant. In beginsel geldt het herroepingsrecht dan ook niet voor de producten die Helvoort Guitars levert.
4. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
5. Slechts de rechtstreekse kosten voor retourzending komen voor rekening van de Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
6. Binnen de herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7. Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door een e-mail te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.
9. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Helvoort Guitars mag wachten met terugbetalen tot Helvoort Guitars het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

Artikel 8 Garantie

1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. Helvoort Guitars staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Deze garantie is één jaar geldig.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Helvoort Guitars daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Helvoort Guitars de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid, is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product. De klacht wordt niet gegrond geacht als de Klant onzorgvuldig heeft gehandeld of het product onjuist heeft gebruikt.

Artikel 9 Garantie bij zakelijke aankopen

1. Helvoort Guitars staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 3 dagen na levering Helvoort Guitars daarvan in kennis te stellen. Doet Klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging of vergoeding indien het product defect geleverd is.
3. Indien Helvoort Guitars de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid, is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product. De klacht wordt niet gegrond geacht als de Klant onzorgvuldig heeft gehandeld of het product onjuist heeft gebruikt.

Artikel 10 Klachten

1. Indien de Klant een klacht heeft over een product en/of over de dienstverlening van Helvoort Guitars, dan kan hij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen bij Helvoort Guitars. Zie de contactgegevens op de website.
2. Helvoort Guitars geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Helvoort Guitars in ieder geval binnen 14 dagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. De aansprakelijkheid van Helvoort Guitars is beperkt tot hetgeen uit dit artikel blijkt.
3 . De totale aansprakelijkheid van Helvoort Guitars jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).
4. Aansprakelijkheid van Helvoort Guitars jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. De aansprakelijkheid van Helvoort Guitars jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Helvoort Guitars onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stellende, en Helvoort Guitars ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Helvoort Guitars in staat is adequaat te reageren.
6. In het geval van overmacht is Helvoort Guitars nooit aansprakelijk.
7. Bij de uitvoering van de overeenkomst mag Helvoort Guitars mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Helvoort Guitars zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Helvoort Guitars worden toegerekend, indien de Klant aantoont dat de keuze van Helvoort Guitars voor deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

Artikel 12 Persoonsgegevens

1. Helvoort Guitars verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Helvoort Guitars en de Klant is slechts Nederlands recht van toepassing.
2. Helvoort Guitars en Klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich ten uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is de rechterlijke instantie in het arrondissement van de vestigingsplaats van Helvoort Guitars bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 14 Slotbepaling

1. Van toepassing is die versie van de algemene voorwaarden zoals die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstrekt en zoals deze te vinden is op de website.